browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vlastivedná monografia

 

Monografia (Z gr. monos – jeden, grapho – píšem, vzniklo slovo monografia). je spravidla vedecké dielo, publikácia alebo aj časť publikácie, kde je komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená.

Monografia má obyčajne viac ako 50 strán.

Monografia má charakter vedeckej práce, ktorá vznikla na základe skúmania daného problému.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Monografia